Til forsiden
 

 

 

Slutrapport/Final report 

Beskrivelse af projektets aktiviteter/Covering the project activities from 01/09 2011 to 30/06 2016:

Restoring Sølsted Mose - a contribution to the network of Danish raised bogs - final report

 

Lægmandsrapport/Layman's report

Dansk version

Engelsk version

 

Informationsmateriale og publikumsfaciliteter

Informationsfolder

Kortbord

Planche om Dyndsmerlingen

Se også fotos af publikumsfaciliteter i billedgalleriet

 

Pressemeddelelser:

6/6 2016: Pressemeddelelse fra Tønder Kommune og Fugleværnsfonden

10/7 2014: Pressemeddelelse fra Tønder Kommune

24/1 2014: Pressemeddelelse fra Tønder Kommune

1/8 2011: Pressemeddelelse fra Tønder Kommune


Indvielse den 17. juni 2016

Invitation


Indlæg og materiale fra projektets afslutningsseminar, 19. maj 2016

Deltagerliste

Program 

Gennemgang af LIFE projekt Sølsted Mose v/projektleder Ole Ottosen, Tønder Kommune

Projektsamarbejdets naturværdi v/formand for Fugleværnsfonden Martin Iversen

LIFE projektstyring v/projektkonsulent Claus Paludan, Bangsgaard & Paludan

Sikring af gunstige hydrologiske forhold for højmosedannelse i Sølsted Mose v/Jørgen Nicolaisen, Tønder Kommune

Sikring af levesteder for den sjældne fisk Dyndsmerlingen i et højmoseprojekt v/naturvejleder Hans Tonnesen, Tønder Kommune

Genskabelse af betingelser for højmosedannelse v/Mette Risager, Risager Consult

Rydning af vegetation v/Tine Eggertsen, HedeDanmark

Fugleliv, naturpleje og publikumsfaciliteter v/biolog Søren Ring, Fugleværnsfonden

 

EU LIFE Annual Nordic Platform-møde i Ålborg og i Lille Vildmose
 

15-17/9 2015: Se oplæg fra Fugleværnsfondens biolog Søren Ring her

 

Indlæg fra kongressen 'Society for ecological restoration' i Manchester

25/8 2015: Designing a restoration project for a degraded bog and the weatherfish Misgurnus Fossilis in Soelsted Moor, Denmark

 

Administrativ information

Administrativ information/Technical application forms - Part A1

Administrativ information/Technical application forms - Part A2

Administrativ information/Technical application forms - Part B

 

Udbud om anlægsarbejder for hævning af vandstanden mv., fase III

Udbudsbrev

Udbudsmateriale

Tilbudsliste

Tegning nr. 1 Oversigtskort

Tegning nr. 2 Adgangsveje

Tegning nr. 3 Sø ved Bygrøften

Tegning nr. 4 Sø ved Landgrøften

Tegning nr. 5 Detaljer af stem og stryg

Beskrivelse af jordprofiler ved søer


Indlæg fra rydningsarrangement, 3. december 2014

Program og invitation

Tønder Kommune - orientering om projektet

Rambøll - udbudsmaterialet for rydningsopgaven

Fugleværnsfonden - hegning og afgræsning med køer

HedeDanmark - rydningsopgaven

 

Udbud og rydninger, fase I og II 

Udbudsbrev

Udbudsmateriale

Rettelsesbrev 1

Rettelsesbrev 2

TilbudslisteMyndighedsbehandling

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om tilstandsændring (Naturbeskyttelseslov og Natura 2000)

Tilladelse til regulering (vandløbslov)

Kort over projektområde og tiltag

 

Projektkort/Projectmaps:

'Pas på arter'- områder i forbindelse med rydninger

Jordfordeling efter 1. september 2013

Jordfordeling før 1. september 2013

Nuværende ejendomsstruktur

Ønskes erhvervet

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Rydninger

Tekniske ændringer

Afvandingsmæssige konsekvenser - sommersituation

Hegn

Placering af informationstavler og kortborde

Eksisterende stier og fugleskjul

 

Kickoff/Kickoff:

Referat fra Kick-Off 31/1 2012/

 

Undersøgelser i Sølsted Mose:

Rapport Dyndsmerling, Rambøll/Limno

Biologiske undersøgelser, en teknisk rapport, COWI